Postup prijatia do zariadenia

Postup prijatia do zariadenia

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.).

Podľa uvedeného zákona obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a má právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

 

1. KROK:    POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana. „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení si podáva občan s trvalým pobytom v územnom obvode TSK na Úrad TSK spolu s Potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo s výpisom zo zdravotnej dokumentácie (fotokópia lekárskej správy) nie starším ako 6 mesiacov.

Poradenstvo k uvedenému Vám môže poskytnúť i naša vedúca sociálneho úseku a útulku Bc. Zuzana Paholíková (0911373370).

POZOR: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu si podáva osoba, ktorá je žiadateľom o poskytnutie soc. služby, v prípade zlého zdravotného stavu žiadateľa môže žiadosť podať aj iná osoba, ktorá bude pre tento účel TSK ustanovená opatrovníkom.

Takto pripravenú „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ zašlete do Trenčína, na odbor sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja, na adresu:   

     Trenčiansky samosprávny kraj

     K dolnej stanici 7282/20A

     911 01 Trenčín

Na základe tejto „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude u Vás vykonaný sociálny prieskum, čo poslúži ako podklad na vypracovanie Posudku a Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ Vám bude následne  z TSK zaslané.

30 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu" z TSK Trenčín si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o  odkázanosti na sociálnu službu" /osobne alebo poštou na TSK/.

 

 2. KROK:   PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby, je nutné, aby si podal písomnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby." Uvedenú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" môžete do nášho zariadenia doručiť osobne alebo poštou.

 K "Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" priložíte nasledovné prílohy:

a/ právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydané TSK Trenčín,

bpotvrdenie o príjme – za predchádzajúci kalendárny rok /dôchodok, a iné/,

c/ doklady o majetkových pomeroch – List vlastníctva, Kúpno-predajnú zmluvu,

d/ „Vyhlásenie o majetku”

e/ „Súhlas so zaradením do zoznamu čakateľov" - Keďže v našom zariadení sociálnych služieb máme zoznam čakateľov, a chcete uzatvoriť zmluvu len s naším zariadením sociálnych služieb, Vaša „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby” bude zaradená do zoznamu čakateľov, o čom Vás budeme písomne informovať. Vždy aktuálny zoznam čakateľov nájdete na našej stránke TU

 

Ak sa v zariadení uvoľní miesto a budete na poradí, včas Vás upovedomíme o možnosti nástupu.

V prípade, ak nástup do zariadenia odmietate, Vašu žiadosť budeme pokladať za vybavenú a nebude ďalej vedená v zozname čakateľov.

Ak nesúhlasíte so zaradením Vašej „Žiadosti  o uzatvorenie o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" do zoznamu čakateľov túto si môžete  zaslať na TSK v Trenčíne, ktoré Vám doporučí iné zariadenie sociálnych služieb.

Podmienky vedenia poradia nájdete TU

Všetky tlačivá si môžete stiahnuť z internetu, prípadne Vám ich aj s vysvetlením  poskytneme v našom zariadení sociálnych služieb.

Tlačivá na stiahnutie: