Etický kódex dobrovoľníka

E t i c k ý  kódex  dobrovoľníka

v Centre sociálnych služieb – BYSTRIČAN, Považská Bystrica

Každý dobrovoľník Centra sociálnych služieb – BYSTRIČAN v Považskej Bystrici (ďalej CSS - BYSTRIČAN) dodržiava Etický kódex dobrovoľníka, ktorý je súčasťou zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

Jeho nedodržanie je dôvodom na ukončenie zmluvy o dobrovoľníckej činnosti v zariadení.

CSS – BYSTRIČAN má záujem na tom, aby pomoc dobrovoľníkov bola efektívne využitá a uspokojovala potreby klientov.

 

E t i c k ý  kódex  dobrovoľníka

Od dobrovoľníka v CSS – BYSTRIČAN sa očakáva, že:

 • je dostatočne stotožnený s filozofiou a víziou organizácie,
 • jeho správanie bude rešpektovať spoločenské zásady, založené na úcte človeka  k   človeku,  rešpektovať právo na súkromie  ľudí,
  s ktorými prichádza do kontaktu,
 • uvedomuje si veľkú zodpovednosť, ktorú má voči sebe, klientom, ich rodinám, zamestnancom CSS – BYSTRIČAN a verejnosti,
 • hľadá v iných ľuďoch dobré stránky a vlastnosti, podnecuje ich rozvoj tak, aby boli ochotní prevziať spoluzodpovednosť a aktívne pristupovali k riešeniu vlastných problémov,
 • vyhýba sa skresľovaniu informácií, rešpektuje a vyhľadáva pravdu,
 • všetky dôverné informácie o iných osobách a firmách, ktoré sú v kontakte s CSS – BYSTRIČAN chráni ako dôverné,
 • podporuje dôveru verejnosti v dobročinné inštitúcie,
 • spravodlivo a dôsledne hodnotí vykonanú prácu.

 

Zásady správania ku klientom

Dobrovoľník CSS – BYSTRIČAN vo vzťahu ku klientovi plní svoje povinnosti:

 • bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, kultúru a sociálne postavenie klienta, ku klientovi sa správa korektne, s pochopením a rešpektovaním jeho osobnosti,
 • voči klientovi je trpezlivý, empatický, spravodlivý a rešpektuje jeho špecifické potreby a záujmy,
 • ku klientovi pristupuje ako k rovnocennému partnerovi a neznižuje sa k arogantnému a hrubému správaniu voči nemu,
 • s každým klientom komunikuje pre neho zrozumiteľnou rečou,
 • klienta aktívne počúva a akceptuje dostatočne dlhý čas na jeho vyjadrenie sa,
 • hľadá  možnosti,  ako  zapojiť  klienta  do  procesu   rozhodovania
  o vlastnej osobe a o riešení vlastných problémov,
 • vedie klienta k samostatnosti,
 • rešpektuje právo klienta na vlastný názor,
 • klient má právo výberu, dobrovoľník zaňho nerozhoduje, pokiaľ klient svojim rozhodnutím neohrozuje seba, iných klientov alebo okolie,
 • v prítomnosti klienta nerieši svoje súkromné záležitosti,
 • ochraňuje klienta pred neetickým a nezákonným konaním iného zamestnanca, dobrovoľníka.

 

Zásady správania medzi spolupracovníkmi:

 • je tímovým hráčom pracovného kolektívu,
 • je tolerantný, objektívny, aktívne počúva,
 • buduje pracovné vzťahy na pozitívnych základoch,
 • v prípade nedorozumenia vie urobiť prvý krok, čo je najúčinnejšia cesta ako podať pomocnú ruku, vyriešiť problém a nepripustiť, aby problém nadobudol obrovský rozmer,
 • nepodľahne falošnému pocitu kolegiality, ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho, nespravodlivého správania, diskriminácie, či iného neetického správania voči klientovi alebo kolegovi,
 • preukazuje    pochopenie   a   úctu  voči  ostatným  dobrovoľníkom
  a partnerom,
 • rešpektuje názory ostatných.

 

Zásady správania voči rodine a verejnosti:

 • dobrovoľník svojim vystupovaním a aktivitami šíri dobré meno zariadenia a podporuje  osvetu o živote ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia a špeciálnymi potrebami,
 • zachováva dôvernosť informácií o klientoch, neposkytuje informácie nadobudnuté pri výkone dobrovoľníckej práce,
 • dobrovoľník nesmie vedome vykonať, ani prijať žiadne rozhodnutie, ktoré by bolo v neprospech CSS – BYSTRIČAN.