2006 - 2010

2010

 • Názov projektu: "Rozšírenie spektra a kvality".
 • Cieľ realizácie projektu:

2010

 • Názov projektu: "Splnenie kvalifikačných podmienok zamestnancov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. sociálnych službách a doplnenie pracovných zručností s cieľom trvalého udržania pracovných miest".
 • Cieľ realizácie projektu: Doplnenie kvalifikačných zručností zamestnancov v kategórii opatrovateľka, sanitárka, THP pracovník v snahe dosiahnuť flexibilnejší prístup a tímovú spoluprácu zamestnancov pri riešení pracovných úloh.

2010

 • Názov projektu: "Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa  § 50 i zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( spoluúčasť )".
 • Cieľ realizácie projektu: Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti občanov podľa  § 50 i zákona č. 5/2004 Z. z.

2010

 • Názov projektu: "Zlepšenie kvality života imobilných klientov v Centra sociálnych služieb - BYSTRIČAN v Považskej Bystrici" - § 2 ods. 1, písmeno c) bod 1 Výnosu MPSVaR SR č. 29775/2007-II/1 v znení výnosu MPSVaR SR č. 23609/2008-II/1.
 • Cieľ realizácie projektu: Výmena lôžok za elektrické polohovacie lôžka z dôvodu lepšej manipulácie s prijímateľom, zlepšenie kvality a komfortu prijímateľa, predchádzanie vzniku preležanín, zvýšenie hygienického štandardu.

2008

 • Názov projektu: „Komunikačné zručnosti a ošetrovateľstvo, práca s počítačom".
 • Cieľ realizácie projektu: Zabezpečiť vedomosti zamestnancom v oblasti komunikácie s klientom, naučiť sa riešiť stresové a konfliktné situácie. Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručnosti v práci s počítačom.

2006

 • Názov projektu: „Akútna pomoc občanom bez domova mesta Považská Bystrica počas nepriaznivých poveternostných podmienok".
 • Cieľ realizácie projektu: Vytvorenie podmienok na akútnu pomoc občanom bez prístrešia v priestoroch Útulku - Azylového centra v meste Považská Bystrica, v zmysle listu MPSVaR SR zo dňa 25.01.2006 č. 1714/2006 -11/1.