NAŠE SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY

 

CSS – BYSTRIČAN poskytuje prijímateľom sociálnych služieb v zmysle zákona  NR  SR  č.  448/2008 Z.  z.  o  sociálnych  službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sociálne služby v:

 • domove sociálnych služieb,
 • špecializovanom zariadení,
 • útulku,
 • monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.

V domove sociálnych služieb sa podľa § 38 ods. 2

poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,

zabezpečuje:

 • rozvoj pracovných zručností,
 • záujmová činnosť,

utvárajú podmienky na:

 • vzdelávanie,
 • úschovu cenných vecí.

V špecializovanom zariadení sa podľa § 39 ods. 2

poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,

zabezpečuje:

 • rozvoj pracovných zručností,
 • záujmová činnosť,

utvárajú podmienky na:

 • vzdelávanie,
 • úschovu cenných vecí.

 V útulku sa podľa § 26 ods. 1

poskytuje:

 • ubytovanie na určitý čas,
 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • nevyhnutné ošatenie a obuv,

zabezpečuje:

 • rozvoj pracovných zručností,

utvárajú podmienky na:

 • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
 • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • záujmovú činnosť.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci podľa § 52 ods. 2

poskytuje:

 • nepretržitú, dištančnú, hlasovú, písomnú (krátka textová správa) alebo elektronickú komunikáciu s fyzickou osobou uvedenou v odseku 1 prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

 Podrobné informácie o našich službách nájdete v jednotlivých sekciách na paneli vľavo. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.