Prístup k informáciám

Podľa zákona NR SR č.  211/2000  Z.  z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

CSS – BYSTRIČAN poskytuje informácie v súlade s citovaným zákonom dvoma spôsobmi:

  • zverejnením (žiadosť o zverejnenie informácie),
  • sprístupnením na základe žiadosti.

Tu môžete požiadať o informácie

E-mail: info@cssbystrican.sk – do predmetu správy uveďte „Žiadosť o sprístupnenie informácií“.