2021 - 2025

2023

 • Názov projektu: "Projekt „Lepší Trenčianska kraj“
 • Cieľ realizácie projektu: V rámci zavedenia systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016 naše zariadenie aktualizovalo dokumenty ako sú: Katalóg rizík a príležitostí, Parametre výkonnosti, Ciele kvality, Ročný program a plán interných auditov.

2023

 • Názov projektu: „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb".
 • Cieľ realizácie projektu: CSS - BYSTRIČAN sa zapojil do projektu o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb. Prostredníctvom nákupu materiálno-technického vybavenia obytných miestností v zariadení sa podstatne zvýšila kvalita života imobilných prijímateľov sociálnych služieb.

2023

 • Názov projektu: „"Podpora AAL v podmienkach TSK".
 • Cieľ realizácie projektu: Je zvýšiť využívanie asistenčných technológií inklúzie znevýhodnených skupín občanov zavedením nástrojov pre podporu asistovaného života, ktoré im umožnia zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí. Služba funguje nepretržite, 24 hodín denne a zaznamenáva údaje o pohybe prijímateľa v jeho domácnosti.  
 • Grantový program: Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

2023

 • Názov projektu: „Záhon plný vône a farieb"
 • Cieľ realizácie projektu: Zakúpenie vyvýšeného záhona pre našich prijímateľov, ktorý budú využívať na pestovanie byliniek a kvetov. Prinesie sebarealizáciu pri práci s hlinou s dosiahnutým výsledkom.
 • Grantový program: 13. edícia programu Tesco „Vy rozhodujete,  my pomáhame". Nadácia Pontis

2023

 • Názov projektu: „Hrnčiarske remeslo ožíva v našich rukách".
 • Cieľ realizácie projektu: Výroba hrnčiarskych výrobkov na vyššej úrovni kvality. Formou tradičného hrnčiarstva a novodobou technikou vytvoriť výrobky, ktoré budú ponúknuté širokej verejnosti na trhoch, jarmokoch.
 • Grantový program: Nadácia COOP Jednota

2023

 • Názov projektu:  „Slniečko na záhradke".
 • Cieľ realizácie projektu: Výstavba relaxačno-pracovnej zóny a plnohodnotne trávenie voľného času na čerstvom vzduchu s výsledkom vypestovania úrody ako zadosťučinenie z vykonanej práce.
 • Grantový program: „Henkel Slovensko seniorom 2023"- Nadácia Henkel Slovensko v spolupráci s Centrom pre filantropiu.

2022

 • Názov projektu: „Pohybová aktivita zatvára dvere za osamelosťou".
 • Cieľ realizácie projektu: Spojením športu a zábavy, vytvoriť príjemné prostredie prispôsobené individuálnym potrebám a množstva času tráveného na čerstvom vzduchu prijímateľov sociálnej služby, ktorí sa často cítia osamelo.
 • Grantový program: „Henkel Slovensko seniorom 2022"- Nadácia Henkel Slovensko v spolupráci s Centrom pre filantropiu.

2022

 • Názov projektu: „Slniečko na lavičke".
 • Cieľ realizácie projektu:  Zabezpečiť vhodné podmienky na čerstvom vzduchu pre prijímateľov zariadenia CSS - BYSTRIČAN.
 • Grantový program: 11. edícia programu Tesco „Vy rozhodujete,  my pomáhame". Nadácia Pontis.

2022

 • Názov projektu: „Podporu rozvoja sociálnych služieb" - Nákup termoboxov.
 • Cieľ realizácie projektu: Prostredníctvom nákupu termoboxov zvýšiť kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb, odstrániť negatíva, ktoré ovplyvňujú kvalitu a teplotu dovážanej stravy.

2021

 • Názov projektu: „Podporu rozvoja sociálnych služieb" -Vybudovanie SNOEZELEN.
 • Cieľ realizácie projektu: Pomocou reči tela a iných neverbálnych techník vytvoriť puto medzi prijímateľom a terapeutom, zlepšiť zmyslové vnímanie prijímateľov, zabezpečiť ich psychickú a duševnú pohodu.