Plnenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby

Smernica Plnenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby Centra sociálnych služieb – BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, Považská Bystrica (ďalej len CSS – BYSTRIČAN) vymedzuje plnenie povinnosti vyplývajúcej z prílohy č. 2 písm. a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“) vo svojich interných podmienkach.