2011 - 2015

2015

 • Názov projektu: „Podporu rozvoja sociálnych služieb"- § 2 písm. a) dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb.
 • Cieľ realizácie projektu: Vybudovaním bezbariérovej kúpeľne zabezpečiť samostatnosť prijímateľom sociálnej služby, ktorí sú pripútaní na invalidný vozík, uľahčenie práce personálu a zlepšenie kvality života imobilným prijímateľom.

2014

 • Názov projektu:  „Zriadenie reminiscenčnej izby".
 • Cieľ realizácie projektu: Prebudenie spomienok prijímateľov sociálnej služby z rôznymi typmi demencie, ich návrat do minulosti, do obdobia ich aktívneho života. Starostlivosťou o terapeutické bábika a trpasličích králikov u prijímateľov sociálnej služby vyvoláme pocit zodpovednosti a byť potrební.
 • Grantový program: Grantové kolo Míľniky 2014 - Trenčianska nadácia.

2013

 • Názov projektu: "Dobrá duša 2013".
 • Cieľ realizácie projektu: Vytvárať podmienky pre možnosť realizácie dobrovoľníckych aktivít a tým zlepšiť kvalitu života prijímateľom sociálnych služieb.

2013

 • Názov projektu: „Oddychová zóna pre seniorov".
 • Cieľ realizácie projektu: Vytvorenie zelenej oddychovej zóny  na terapeutickú činnosť pre seniorov, ktorá slúži k zlepšeniu ich zdravotného stavu a spoločenským stretnutiam  a zároveň, ktorá esteticky dopĺňa vzhľad zariadenia.
 • Nadačný fond:  Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis.

2012

 • Názov projektu: „Podporu rozvoja sociálnych služieb" - § 2 písm. a).
 • Cieľ realizácie projektu: Skvalitnenia poskytovania obslužných činností - pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

2011

 • Názov projektu: „Skvalitnenie života imobilných klientov Centra sociálnych služieb - BYSTRIČAN v Považskej Bystrici": - § 3 ods. 1, písmeno e, bod 3, Zákona NR SR č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
 • Cieľ realizácie projektu: skvalitnenie života imobilných prijímateľov sociálnych služieb, zvýšenie hygienického štandardu a zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnej služby s celodenným pobytom na lôžku.