Poradenské služby

Poradenské služby

Poradenské služby CSS – BYSTRIČAN je inštitúcia, ktorú vytvorilo Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN v Považskej Bystrici (ďalej CSS – BYSTRIČAN), kde zabezpečuje odbornú pomoc a poskytuje bezplatné sociálne poradenstvo v zmysle § 19 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Čo je sociálne poradenstvo?

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Vykonáva sa na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Čo je cieľom sociálneho poradenstva?

Zlepšenie orientácie občanov v oblasti sociálnych služieb, zvýšenie informovanosti o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a informovanie o podmienkach splnenia kritérií pre poskytovanie sociálnych služieb.

Hlavné aktivity sociálneho poradenstva CSS – BYSTRIČAN

 • zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby a odporučenie konkrétnej odbornej pomoci,
 • posudzovanie povahy konkrétneho problému a poskytovanie základných informácií o možnostiach riešenia daného problému v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • poskytovanie informácií o možnostiach sociálnej pomoci v regióne,
 • sprostredkovanie kontaktov na zariadenia sociálnych služieb a iné inštitúcie, ktoré sú kompetentné jednať v danej veci problému,
 • poskytovanie základných informácií o možných druhoch kompenzácií,
 • pomoc pri vypisovaní tlačív, žiadostí, pri vybavovaní osobných dokladov,
 • krízová intervencia (pomoc pri umiestňovaní občanov). Súčasťou CSS – BYSTRIČAN je útulok pre mužov bez prístrešia s kapacitou 20 miest. Táto služba je poskytovaná za úhradu, spoplatnená podľa cenníka CSS – BYSTRIČAN v súlade so zmluvou o poskytovaní sociálnej služby. V prípade potreby vieme sprostredkovať ubytovanie v sociálnom zariadení s iným druhom sociálnej služby.

Cieľová skupina sociálneho poradenstva CSS – BYSTRIČAN

 • prijímatelia zariadenia,
 • občania, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a prejavili záujem o poskytovanie sociálnej služby,
 • rodinní príslušníci záujemcov o poskytovanie sociálnej služby,
 • spolupráca so samosprávou miest a obcí.

Princípy poradenského centra CSS – BYSTRIČAN

 • poradenstvo sa poskytuje bezplatne pre každého prijímateľa,
 • je nestranné a prístupné každému občanovi, ktorý o radu požiada bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti a vyznania,
 • je diskrétne.

Sociálne poradenstvo v CSS – BYSTRIČAN vykonávajú:

odborní zamestnanci (sociálna pracovníčka, asistent sociálnej práce) – zamestnanci vykonávajú sociálne poradenstvo pre prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov vždy v aktuálnej situácii a mieste, ktoré si určí prijímateľ sociálnej služby,

riaditeľka CSS – BYSTRIČAN – vykonáva v pracovných dňoch sociálne poradenstvo pre prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a žiadateľov o sociálnu službu:

- osobne v kancelárii v čase: 9.00 h – 15.00 h,

- telefonicky na telefónnom čísle: 042/436 13 29, 0911 881 229,

- elektronicky na e-mailovej adrese: gabika.lukacova@cssbystrican.sk,

sociálna pracovníčka CSS – BYSTRIČAN – vykonáva v pracovných dňoch sociálne poradenstvo pre prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a žiadateľov o sociálnu službu:

- osobne v kancelárii v čase: 9.00 h – 15.00 h,

- telefonicky na telefónnom čísle: 042/436 13 29, 0901 373 370,

- elektronicky na e-mailovej adrese: zuzana.paholikova@cssbystrican.sk