Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

V   zmysle  § 72  ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je poskytovateľ sociálnych služieb povinný zverejniť na svojom webovom sídle

a) priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok

EON za rok 2023

EON za rok 2022

EON za rok 2021

EON za rok 2020

EON za rok 2019

EON za rok 2018

EON za rok 2017

b) priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok   v  štruktúre  podľa § 72 ods. 5  zákona č. 448/2008 Z. z.  o  sociálnych službách  a  o zmene a doplnení zákona  č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

EON za rok 2023 v štruktúre – domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, útulok

EON za rok 2022 v štruktúre – domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, útulok

EON za rok 2021 v štruktúre – domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, útulok

EON za rok 2020 v štruktúre – domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, útulok

EON za rok 2019 v štruktúre – domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, útulok

EON za rok 2018 v štruktúre – domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, útulok

EON za rok 2017 v štruktúre – domov sociálnych služieb

EON za rok 2017 v štruktúre – špecializované zariadenie

EON za rok 2017 v štruktúre – útulok