Politika kvality

  • Uplatňovanie systému manažérstva kvality, ako nástroja trvalého zlepšovania a rozvoja poskytovaných sociálnych služieb,
  • cieľavedomé vytváranie dlhodobo pozitívnych väzieb s prijímateľmi sociálnej služby, s ostatnými zainteresovanými osobami a komunitou,
  • monitorovanie, analyzovanie a priebežné vyhodnocovanie požiadaviek, očakávaní a spokojnosti prijímateľov sociálnej služby s cieľom účinnejšieho dosahovania štandardov poskytovaných služieb,
  • vo všetkých procesoch sociálnej služby neustále zabezpečovať bezpečnosť prijímateľa sociálnej služby,
  • rešpektovať a ochraňovať základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb,
  • zlepšovanie podmienok pre rozvoj aktivít, s dôrazom na osobnostný rozvoj zamestnancov, vytváraním podmienok na ich profesijný rast,
  • sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky CSS - BYSTRIČAN,
  • zabezpečovať neustále a všestranné vzdelávanie zamestnancov na, všetkých úrovniach,
  • monitorovaním procesov a prijímaním opatrení zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v CSS - BYSTRIČAN.

V Považskej Bystrici 11.02.2022

                                                                    Mgr. Gabriela Lukáčová, v. r.

                                                                    riaditeľka CSS - BYSTRIČAN