Poslanie, vízia, cieľ

Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN v Považskej Bystrici v rámci zabezpečenia  kvality poskytovaných služieb  prijal tento dokument o poslaní, vízii, cieli a filozofii poskytovania sociálnych služieb.

Filozofiou CSS – BYSTRIČAN je:    Byť človeku človekom.

Je to záväzok i výzva z ktorého sa odvíja naše poslanie, vízia  a spôsob práce s klientom.

  • POSLANIE nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Poskytovať prijímateľom kvalitné sociálne služby v súlade so štandardami sociálnych služieb a dbať,  aby boli zachované ich základné ľudské práva a hodnoty.
  • VÍZIA: vytvoriť kľudné a bezpečné prostredie pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Poskytovať sociálnu službu tak, aby užívatelia služby mohli svoj život prežiť ešte aktívne a dôstojne, motivovať ich k sebestačnosti a k zachovaniu aktívneho spôsobu života a umožniť im žiť bežným spôsobom života a to aj napriek vyššiemu veku a zdravotnému stavu.
  • CIEĽOM nami poskytovaných sociálnych služieb je rozpoznať a adekvátne odborne a empaticky reagovať na požiadavky prijímateľa. Dosiahnuť toho, aby naši klienti žili v príjemnom, domácom prostredí, kde im je kvalifikovaným personálom poskytovaná kvalitná služba, ktorá pružne reaguje na ich individuálne potreby.

 

V Považskej Bystrici 01.01.2019

                                                 Mgr. Gabriela Lukáčová, v. r.

                                                           riaditeľka CSS–BYSTRIČAN