Postup prijatia do zariadenia

Postup prijatia do zariadenia

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.).

Podľa uvedeného zákona obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a má právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

 

1. KROK:    POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana. „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení si podáva občan s trvalým pobytom v územnom obvode TSK na Úrad TSK spolu s Potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo s výpisom zo zdravotnej dokumentácie (fotokópia lekárskej správy) nie starším ako 6 mesiacov.

Poradenstvo k uvedenému Vám môže poskytnúť i naša vedúca sociálneho úseku a útulku Bc. Zuzana Paholíková (0911373370).

POZOR: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu si podáva osoba, ktorá je žiadateľom o poskytnutie soc. služby, v prípade zlého zdravotného stavu žiadateľa môže žiadosť podať aj iná osoba, ktorá bude pre tento účel TSK ustanovená opatrovníkom.

Takto pripravenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu zašlete do Trenčína, na odbor sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja, na adresu:   

     Trenčiansky samosprávny kraj

     K dolnej stanici 7282/20A

     911 01 Trenčín

Na základe tejto „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude u Vás vykonaný sociálny prieskum, čo poslúži ako podklad na vypracovanie Posudku a Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ Vám bude následne  z TSK zaslané.

30 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu" z TSK Trenčín si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o  odkázanosti na sociálnu službu" /osobne alebo poštou na TSK/.

 

 2. KROK:   PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby, je nutné, aby si podal písomnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby". Uvedenú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" môžete do nášho zariadenia doručiť osobne alebo poštou.

 K "Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" priložíte nasledovné prílohy:

a/ právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydané TSK Trenčín,

bpotvrdenie o príjme – za predchádzajúci kalendárny rok /dôchodok, a iné/,

c/ doklady o majetkových pomeroch – List vlastníctva, Kúpno-predajnú zmluvu,

d/ Vyhlásenie o majetku”

e/ „Súhlas so zaradením do zoznamu čakateľov" - Keďže v našom zariadení sociálnych služieb máme zoznam čakateľov, a chcete uzatvoriť zmluvu len s naším zariadením sociálnych služieb, Vaša „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby” bude zaradená do zoznamu čakateľov, o čom Vás budeme písomne informovať. Vždy aktuálny zoznam čakateľov nájdete na našej stránke TU

 

Ak sa v zariadení uvoľní miesto a budete na poradí, včas Vás upovedomíme o možnosti nástupu.

V prípade, ak nástup do zariadenia odmietate, Vašu žiadosť budeme pokladať za vybavenú a nebude ďalej vedená v zozname čakateľov.

Ak nesúhlasíte so zaradením Vašej „Žiadosti  o uzatvorenie o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" do zoznamu čakateľov túto si môžete  zaslať na TSK v Trenčíne, ktoré Vám doporučí iné zariadenie sociálnych služieb.

Podmienky vedenia poradia nájdete TU

Všetky tlačivá si môžete stiahnuť z internetu, prípadne Vám ich aj s vysvetlením  poskytneme v našom zariadení sociálnych služieb.

Tlačivá na stiahnutie: