Dobrovoľnícka činnosť v CSS – BYSTRIČAN

Dobrovoľnícka činnosť

Dobrovoľníctvo je tu v rôznych formách už od nepamäti. Veľmi veľa ľudí  vo svojom živote bolo dobrovoľníkmi, ani o tom nemuseli vedieť. Na dobrovoľníctve je skvelé to, že nie je ničím obmedzené a práve preto možno nájsť dobrovoľníkov kdekoľvek.

Pre naše zariadenie je dobrovoľníctvo novinkou. Alebo skôr....,  pomáhalo  nám už mnoho ľudí, no nikdy nemali status dobrovoľníka. 

 

Dobrovoľníkom v Centre sociálnych služieb – BYSTRIČAN v Považskej Bystrici sa môže stať fyzická osoba, ktorá na základe slobodného rozhodnutia, bez nároku na odmenu, bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť v prospech zariadenia. Dobrovoľník venuje dobrovoľníckej činnosti svoj čas, svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti.

STATUS DOBROVOĽNÍKA – dobrovoľníkom by mala byť osoba, ktorá spĺňa nasledovné predpoklady:

  • je bezúhonná,
  • má ochotu a chuť pracovať ako dobrovoľník, bez nároku na odmenu,
  • disponuje morálnymi a ľudskými kvalitami,
  • má pevnú vôľu, je trpezlivá a tolerantná,
  • je spoľahlivá, vľúdna a nezištná.

Dobrovoľník uzatvorí so zariadením písomnú zmluvu o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti  v  zmysle   zákona  NR  SR  č.  406/2011  Z.  z.   o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Stať sa dobrovoľníkom v našom zariadení môžete, tak že vyplníte prihlášku dobrovoľníka a osobne odovzdáte v zariadení, prípadne ju zašlete poštou alebo elektronicky na adresu zariadenia:

Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 017 07  Považská Bystrica,

e-mailom na: 

martina.mitunikova@cssbystrican.sk

Poštovú obálku označte poznámkou "Dobrovoľník – prihláška", alebo do predmetu e-mailu uveďte "Dobrovoľník – prihláška".

Kontaktná   osoba   pre   dobrovoľníkov  je  pani   Ľubica   Bielová, č. t.: 042/436 13 29.

Aj keď dobrovoľnícka činnosť nie je plateným zamestnaním, ide o určitý druh záväzku. Preto pred tým, než sa rozhodnete stať sa dobrovoľníkom v našom zariadení, položte si prosím otázku, čo od dobrovoľníckej činnosti očakávate a aké sú vaše pohnútky stať sa dobrovoľníkom. Potom môžeme uzavrieť zmluvu o dobrovoľníckej činnosti.
Môžete sa stať dobrovoľníkom jednorazovým, krátkodobým, pravidelným alebo dlhodobým. Dobrovoľnícku činnosť môžete kedykoľvek ukončiť dohodou o ukončení dobrovoľníckej činnosti.

Milí naši budúci dobrovoľníci, tešíme sa na spoluprácu s vami.