O NÁS

O NÁS

Základné informácie

Zariadenie tvorí komplex 3 budov:

  •  2 päťpodlažné budovy – ubytovacia časť a administratíva,
  •  1 dvojpodlažná budova – jedáleň a stravovacia prevádzka.

 

CSS – BYSTRIČAN poskytuje v zmysle "Zriaďovacej listiny" sociálne služby:

  •  Domov sociálnych služieb – kapacita 80 prijímateľov sociálnej  služby
  •  Špecializované zariadenie kapacita 80 prijímateľov sociálnej  služby
  •  Útulok – kapacita 20 prijímateľov sociálnej služby

V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe,  ktorá   je   odkázaná   na   pomoc   inej    fyzickej   osoby,  jej
stupeň    odkázanosti   je   najmenej  V.  podľa   prílohy  č. 3   zákona
č.  448/2008 Z.  z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie.