O NÁS

Základné informácie

Zariadenie tvorí komplex 3 budov:

  •  2 päťpodlažné budovy – ubytovacia časť a administratíva,
  •  1 dvojpodlažná budova – jedáleň a stravovacia prevádzka.

 

CSS – BYSTRIČAN poskytuje v zmysle "Zriaďovacej listiny" sociálne služby:

  •  Domov sociálnych služieb – kapacita 40 prijímateľov sociálnej  služby
  •  Špecializované zariadenie kapacita 120 prijímateľov sociálnej  služby
  •  Útulok – kapacita 20 prijímateľov sociálnej služby
  •  Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - sa poskytuje inou formou - použitím telekomunikačných technológii

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe,  ktorá   je   odkázaná   na   pomoc   inej    fyzickej   osoby,  jej stupeň    odkázanosti   je   najmenej  V.  podľa   prílohy  č. 3   zákona č.  448/2008 Z.  z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie.

V útulku poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba určená pre fyzickú osobu, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav a jej cieľom je s použitím telekomunikačných technológii (s využitím systému IDA) zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.