Cenník služieb platný od 01.01.2024

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 1/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Schválené uznesením č. 191/2023 na IX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 11.12.2023.

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN

Zakvášov 1935/453, 017 07  Považská Bystrica

Aktuálne znenie cenníka nadobúda platnosť dňom 01.01.2024 a nahrádza cenník zo dňa 01.01.2023