Cenník služieb platný od 01.01.2023

Cenník služieb platný od 01.01.2023

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 1/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Schválené uznesením č. 10/2022 na II. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 16.12.2022

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN

Zakvášov 1935/453, 017 07  Považská Bystrica

Aktuálne znenie cenníka nadobúda platnosť dňom 01.01.2023 a nahrádza cenník zo dňa 01.07.2022