CSS - BYSTRIČAN n.o.          (založenie neziskovej organizácie)

CSS - BYSTRIČAN n.o. (založenie neziskovej organizácie)

Nezisková organizácia CSS - BYSTRIČAN n.o. bola založená 24.06.2022, v sídle  Centra sociálnych služieb - BYSTRIČAN, na adrese Zakvášov 1935/453 v Považskej Bystrici, za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov v oblasti sociálneho poradenstva a sociálnej  rehabilitácie, tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt formou organizovania kurzov, školení, seminárov a priebežného vzdelávania.

Cieľom našej neziskovej organizácie je vytvárať kľudné a bezpečné prostredie pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Poskytovať sociálnu službu tak, aby užívatelia služby mohli svoj život prežiť ešte aktívne a dôstojne, motivovať ich k sebestačnosti a k zachovaniu aktívneho spôsobu života a umožniť im žiť bežným spôsobom života a to aj napriek vyššiemu veku a zdravotnému stavu.

 

Základné informácie o organizácii:

 

Názov:  Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN n.o.

Skratka neziskovej organizácie: CSS – BYSTRIČAN n.o.

Sídlo: Zakvášov 1935/453, 017 07 Považská Bystrica

Právna forma: nezisková organizácia

Registračné číslo. OV VS/NO313-4/2022

IČO: 54720010

Číslo účtu: SK93 7500 0000 0040 3113 9601

 

Získané finančné prostriedky budú využité na:

 • organizovanie športových a kultúrnych aktivít,
 • organizovanie výletov,
 • pomoc pri zakúpení pomôcok a  materiálu na terapie,
 • organizovanie seminárov a vzdelávacích programov.

 

Vážení priatelia,

touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o finančnú podporu na č. úč.       SK93 7500 0000 0040 3113 9601.

Ak chcete prispieť 2 % z vašich daní – túto čiastku budete môcť v zmysle zákona poskytnúť až v roku  2024.