CSS - BYSTRIČAN n.o. (nezisková organizácia)

Nezisková organizácia CSS - BYSTRIČAN n.o. bola založená 24.06.2022, v sídle  Centra sociálnych služieb - BYSTRIČAN, na adrese Zakvášov 1935/453 v Považskej Bystrici, za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov v oblasti sociálneho poradenstva a sociálnej  rehabilitácie, tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt formou organizovania kurzov, školení, seminárov a priebežného vzdelávania.

Cieľom našej neziskovej organizácie je vytvárať kľudné a bezpečné prostredie pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Poskytovať sociálnu službu tak, aby užívatelia služby mohli svoj život prežiť ešte aktívne a dôstojne, motivovať ich k sebestačnosti a k zachovaniu aktívneho spôsobu života a umožniť im žiť bežným spôsobom života a to aj napriek vyššiemu veku a zdravotnému stavu.

 

Základné informácie o organizácii:

 

Názov:  Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN n.o.

Skratka neziskovej organizácie: CSS – BYSTRIČAN n.o.

Sídlo: Zakvášov 1935/453, 017 07 Považská Bystrica

Právna forma: nezisková organizácia

Registračné číslo. OV VS/NO313-4/2022

IČO: 54 720 010

Číslo účtu: SK93 7500 0000 0040 3113 9601

 

Získané finančné prostriedky budú využité na:

  • organizovanie športových a kultúrnych aktivít,
  • organizovanie výletov,
  • pomoc pri zakúpení pomôcok a  materiálu na terapie,
  • organizovanie seminárov a vzdelávacích programov.

Návod ako postupovať pri poukázaní 2% z daní z príjmu:

Vyplňte tlačivo:

"Vyhlásenie o poukázaní  podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby"

a spolu s prílohou (ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive)

"Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti",