CSS – BYSTRIČAN, Považská Bystrica
CSS – BYSTRIČAN, Považská Bystrica

CSS – BYSTRIČAN, Považská Bystrica

- je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálne služby v zmysle   zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení  zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN

poskytuje sociálne služby:

  • v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení, ktoré sú lokalizované v príjemnej okrajovej mestskej časti Zakvášov, 
  • v Útulku na ul. Kukučínovej 207 v Považskej Bystrici,
  • v domácom prostredí poskytujeme sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN,

                                  (skratka CSS – BYSTRIČAN)

Sídlo organizácie: Zakvášov 1935/453, 017 07  Považská Bystrica

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia

Organizácia má právnu subjektivitu. 

IČO: 00 63 23 50

Zriaďovacia listina

Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine

Výpis z Registra poskytovateľov soc. služieb ku dňu 24.01.2024

Dotaznik spokojnosti rodinného príslušníka

Aktuality